This commit is contained in:
tree 2022-03-09 11:19:43 +01:00
parent 5bcb680c05
commit 3c43daf039
1 changed files with 2 additions and 2 deletions

View File

@ -64,8 +64,8 @@ BIC/SWIFT: FIOBCZPP (Fio banka a.s.)
## Legal Info
- Identification (IČ): `XXXXXXXX`
- Associations registry (Spolkový rejstřík): `XXXXXX`
- Identification (IČ): `14320070`
- Associations registry (Spolkový rejstřík): [`L 76005`](https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1152052&typ=PLATNY) vedená u Městského soudu v Praze
- Data box (Datová schránka): `XXXXXX`
## Address